Ville Eerikäinen Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

Tämä on yrityksen Ville Eerikäinen Oy:n (Opi englantia) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.08.2022. Viimeisin muutos 09.08.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Ville Eerikäinen Oy

Kirvesmiehenkatu 19 a 2, 05800 Hyvinkää Finland

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Ville Eerikäinen, ville(at)nettiville.fi, +358407200351

 

3. Rekisterin nimi

 

Ville Eerikäinen Oy (Opi englantia) asiakas- ja laskutusrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 

– Henkilön suostumus.

– Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

 

Henkilötietojen käsittellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:

 

– Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen asiakkaille.

– Asiakassuhteen hoitaminen.

– Tuotteiden ja palveluiden markkinointi.

– Liiketoiminnan kehittäminen.

– Lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen.

 

– Lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

5.Rekisterin tietosisältö

 

– Henkilön nimi ja syntymäaika.

– Yritys/organisaatio.

– Yhteystiedot (Puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

– Laskutustiedot.

– Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa.

– Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista.

– Other information related to customer relations and ordered services.

 

– Muut asiakkuuksiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Asiakastietoja säilytetään pääsääntöisesti 5 vuotta ostetun palvelun päättymisestä. Tietoja käytetään tässä selosteessa mainituissa ja lain vaatimusten mukaisissa käyttötarkoituksissa. Huomioitava on myös, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen vaatimus olla poistamatta pyydettyä tietoa, jolloin tietoja säilytetään lain vaatima aika vaikka se olisi pidempi kuin tässä selosteessa on määritelty.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Tietoja siirretään ostetun palvelun mukaisesti toisinaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudetkuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Evästeet

 

Sivustomme käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta ja palveluamme.